Powered By Blogger

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

Lời giả từ...

Sau gần 3 năm qua vì lý do sức khỏe nên không thể tiếp tục đăng bài viết, do đó tui đã ngưng viết một thời gian.

Vì vậy blog nầy sẽ cố gắng duy trì cho đến gần cuối tháng chín hay đầu tháng mười 2021 sẽ đóng cửa. Chào từ giả các bạn!

Hoàng Kim Việt.